Μελέτες - Αδειοδοτήσεις Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

 

Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ (σύμφωνα με τον Ν 2773/1999) είναι η Ηλεκτρική Ενέργεια η προερχόμενη από:

  1. Την εκμετάλλευση Αιολικής ή Ηλιακής Ενέργειας ή βιομάζας ή Βιοαερίου.
  2. Την εκμετάλλευση Γεωθερμικής Ενέργειας, Την εκμετάλλευση της Ενέργειας από την Θάλασσα.
  3. Την εκμετάλλευση Υδάτινου Δυναμικού με Μικρούς Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς μέχρι 10 MW.
  4. Τη Συμπαραγωγή, με χρήση των Πηγών Ενέργειας, των (1) και (2) και συνδυασμό τους.
  5. Συνδυασμό των ανωτέρων.

H ΑΕΛΙΑ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ έχοντας στις τάξεις της ανθρώπινο δυναμικό τόσο στον τομέα των μελετών και αδειοδοτήσεων όσο και στον τομέα της κατασκευής, έχει την δυνατότητα να αναλάβει την μελέτη – αδειοδότηση και κατασκευή οποιοδήποτε έργου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.