ΜΠΕ - ΑΠΕ

 

 

 

 

Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ........... Μελέτες - Αδειοδοτήσεις Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)