Έλεγχος Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384

 

 

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία όλες οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις που αφορούν οικίες και κυρίως επαγγελματικούς χώρους θα πρέπει να ελέγχονται και να επανελέγχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. Οι προϋποθέσεις του προτύπου αποσκοπούν στην ασφαλή λειτουργιά των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Η ΑΕΛΙΑ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ κατέχοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία έχει την δυνατότητα ελέγχου και συμπλήρωσης του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 για κάθε επαγγελματική μονάδα ανεξαρτήτου μεγέθους και δραστηριότητας καθώς και για οικίες.