Ανακύκλωση Χρησιμοποιημένων Μαγειρικών Ελαίων για Παραγωγή Βιοντίζελ

 

 

 

Τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια αποτελούν έντονο περιβαλλοντικό πρόβλημα, ειδικά όταν αυτά καταλήγουν στις αποχετεύσεις, καθώς:

 • ρυπαίνουν τον υδροφόρο ορίζοντα και κατά συνέπεια το πόσιμο νερό
 • εμποδίζουν την επεξεργασία των λυμάτων
 • «φράζουν» τις σωληνώσεις και
 • προκαλούν δυσάρεστες οσμές.

Η πιο ορθή διαχείριση των χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων είναι η ανακύκλωση για παραγωγή βιοντίζελ.  Η επιλογή του βιοντίζελ στηρίζεται καθώς:

 • είναι βιοδιασπώμενο
 • πιο φιλικό για το περιβάλλον από τα συμβατικά καύσιμα
 • προσφέρει αυξημένη λιπαντικότητα στον κινητήρα
 • παρουσιάζει τις χαμηλότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μεταξύ βιοκαυσίμων
 • συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών CO2, συνεισφέροντας το στόχο της ΕΕ για το 2020.

Η ΕΕ έχοντας συνειδητοποιήσει τη σπουδαιότητα της ανακύκλωσης των αστικών  αποβλήτων, αλλά και την ανάγκη της χρήσης βιοντίζελ ψήφισε την Οδηγία 2003/30 για τα Βιοκαύσιμα, καθώς και την Οδηγία 2009/30, η οποία ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία με την απόφαση του Α.Χ.Σ. για 316/2010 (ΦΕΚ 501/Β/29.2.2012) και τον Ν. 4062/2012 (ΦΕΚ 70/Α/30.3.2012).

Η ορθή διαχείριση για παραγωγή βιοντίζελ παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα ροής:

Η ΑΕΛΙΑ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ έχοντας σαν βασικό κριτήριο ορθή διαχείριση των αστικών αποβλήτων και ιδιαίτερα των χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα Ολοκληρωμένης Βιώσιμης Διαχείρισης Χρησιμοποιημένων ελαίων για βιώσιμη παραγωγή βιοντίζελ για δήμους και περιφέρειες. Στόχος της ΑΕΛΙΑ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ  είναι να μυήσει τους πολίτες αλλά και να προσφέρει την κατάλληλη τεχνογνωσία στους ενδιαφερόμενους ΟΤΑ, αναφορικά με την ορθολογική διαχείριση των χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων με απώτερο σκοπό οι δημότες να αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους και να υιοθετήσουν στην καθημερινότητα τους την ανακύκλωση, αλλά και ο ΟΤΑ να διαχειριστεί με βιώσιμο τρόπο τα απόβλητα του.

Τα βασικότερα στοιχεία μιας ολοκληρωμένης αλυσίδας ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων για παραγωγή βιοντίζελ είναι τα ακόλουθα:

 • Σχεδιασμός/Οργάνωση ολοκληρωμένου του προγράμματος
 • Εκπαίδευση
 • Οργάνωση δράσεων επικοινωνίας
 • Τεχνογνωσία
 • Εφαρμογή καλών πρακτικών για τη βιωσιμότητα του προγράμματος
 • Ποιοτικός έλεγχος

Τα οφέλη από την βιώσιμη εφαρμογή ενός προγράμματος ανακύκλωσης μαγειρικών ελαίων για παραγωγή βιοντίζελ από  Π.Ε ή Δήμο είναι ιδιαιτέρως σημαντικά και καλύπτουν και τις τρεις πτυχές της αειφόρου ανάπτυξης (οικονομία, περιβάλλον και κοινωνία):

 • Αύξηση εσόδων στους εμπλεκόμενους ΟΤΑ από τα ανταποδοτικά τέλη που θα προέλθουν από την συνεργασία του εκάστοτε ΟΤΑ με τις εταιρίες συλλογής και διαχείρισης των χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων.
 • Προστασία του δικτύου αποχέτευσης, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση χρηματικών πόρων λόγω της ορθολογικής διαχείρισης των μαγειρικών ελαίων και τελικά την αποσυμφόρηση του βιολογικού καθαρισμού.
 • Προστασία φυσικού περιβάλλοντος του Δήμου, το οποίο, επιπλέον, αποτελεί τουριστικό προϊόν στις περισσότερες περιοχής της Κρήτης.
 • Εκπαίδευση και κινητοποίηση, ενίσχυση  περιβαλλοντικής συνείδησης στους πολίτες.
 • Ενίσχυση της εικόνας - προφίλ του Δήμου ως «πράσινος Δήμος».